IDEA PROGRAMU

POLSKA PO DRODZE to program turystycznego zagospodarowania otoczenia dróg krajowych. Pilotażowo jest wdrażany na pomorskim odcinku drogi krajowej nr 91 oraz na autostradzie A1.

Jest to jednocześnie propozycja podniesienia jakości infrastruktury okołodrogowej w naszym kraju poprzez dostarczenie kierowcom jasnej i czytelnej informacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Idea programu przewiduje stworzenie partnerstwa pomiędzy zarządem dróg na różnych szczeblach, jednostkami samorządu terytorialnego oraz sektorem prywatnym, głównie stacjami benzynowymi, branżą turystyczną, organizacjami społecznymi.

Program POLSKA PO DRODZE wspierając lokalne inicjatywy będzie stanowił ich uzupełnienie i poszerzenie, odpowiadając na takie potrzeby jak funkcjonowanie:

 • zagospodarowanych parkingów wyposażonych w małą infrastrukturę
 • rzetelnej i czytelnej informacji dla kierowców na temat zarówno parkingów, jak i infrastruktury oraz produktów turystycznych w najbliższym             otoczeniu dróg w formie tablic i plansz informacyjnych
 • punktów informacji na stacjach benzynowych


Cele programu POLSKA PO DRODZE

 • podwyższenie funkcjonalności oraz standaryzacja miejsc postojowych wzdłuż dróg krajowych
 • zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez czytelną i jednorodną w formie oraz treści informację dla kierowców
 • ułatwienie kierowcom dostępu do informacji
 • poprawa wizerunku pasów drogowych
 • podniesienie wśród projektantów, inwestorów, zarządców dróg, władz lokalnych oraz samych podróżnych świadomości konieczności istnienia
 • zagospodarowanych miejsc dla podróżnych

1. TANKUJ INFORMACJĘ

Na wybranych stacjach benzynowych powstaną samoobsługowe punkty informacji turystycznej. Wyposażone one będą w mapy terenu, stojaki z darmowymi folderami oraz z publikacjami do zakupu, a w przyszłości również kioski multimedialne. Przewiduje się przede wszystkim dystrybucję regionalnych oraz lokalnych materiałów informacyjnych i promocyjnych.

Wykorzystanie stacji benzynowych podyktowane jest przede wszystkim rozbudowaną ich siecią, koniecznością uzupełniania paliwa podczas podróży, infrastrukturą dodatkową stacji (parking, sanitariaty, sklep, gastronomia etc.). Preferowane będą stacje całodobowe.
Elementy punktu TANKUJ INFORMACJĘ

Idea przedsięwzięcia zakłada samoobsługowe punkty informacji. Wyposażone one będą w materiały opracowane w trakcie realizacji programu. Przewiduje się również dystrybucję regionalnych i lokalnych materiałów informacyjnych.

Punkty wyposażone będą w:

 • tablice informacyjne na zewnątrz i wewnątrz budynku
 • stojaki z ulotkami, folderami, mapami itp.
 • infokioski

Zadania do realizacji w ramach komponentu

 • identyfikacja miejsc i zakresu inwestycji z podziałem na etapy i priorytety realizacyjne
 • określenie zakresu udostępnianej informacji
 • nawiązanie współpracy z właścicielami lub administratorami stacji paliw
 • nawiązanie współpracy z samorządami i organizacjami turystycznymi lokalnymi oraz regionalnymi
 • wykonanie projektów oraz inwestycji

2. REWITALIZACJA PARKINGÓW

Program przewiduje budowę nowych oraz odnowienie istniejących parkingów, a także wyposażenie ich w elementy małej architektury. Dodatkowo proponuje się ustawienie systemu oznakowania i promocji takich parkingów.
Po dokonaniu rewitalizacji parkingom winno być zapewnione ich utrzymanie (konserwacja, drobne naprawy, utrzymanie czystości itp.)
Elementy infrastruktury

Wyposażenie parkingów zależne będzie od ich charakteru oraz lokalizacji i warunków lokalnych.Planuje się następujące elementy infrastruktury:

PODSTAWOWE (niezbędne):

 • stół z ławkami
 • kosz na śmieci
 • tablice informacyjne


DODATKOWE (uzupełniające):

 • wiata/zadaszenie
 • toalety


Zadania do realizacji w ramach komponentu

 • wybór miejsc i zakresu inwestycji z podziałem na etapy i priorytety wynikające z potrzeb turystów
 • określenie standardów zagospodarowania
 • wykonanie projektów technicznych
 • realizacja inwestycji
 • określenie form współpracy z samorządami w zakresie utrzymania infrastruktury turystycznej

3. INFORMACJA NA TRASIE

Komponent Informacja na trasie ma stworzyć standardy dodatkowego oznakowania, poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także estetykę sąsiedztwa dróg.

Opracowanie znaków informacyjnych dotyczących infrastruktury oraz produktów turystycznych znajdujących się w najbliższym otoczeniu dróg.
Standaryzacja oraz opracowanie i wykonanie tzw. "witaczy" - znaków/obiektów informujących o wjeździe na teren danej jednostki samorządowej lub regionu.

Dodatkowe oznakowanie drogowe
Ta część komponentu dotyczy standaryzacji i uporządkowania oznakowania infrastruktury oraz produktów turystycznych znajdujących się w najbliższym otoczeniu dróg (znaki turystyczne E22, znaki kierunkowe, inne elementy „reklamy” turystycznej przy drogach).

Główne elementy:

 • związane z komponentem TANKUJ INFORMACJĘ
 • związane z komponentem REWITALIZACJA PARKINGÓW
 • związane z produktami turystycznymi.


Istniejące obecnie oznakowanie zlokalizowane jest w części obszaru kraju i uzależnione od zarządcy dróg, aktywności branży turystycznej, czy jednostek samorządu terytorialnego. Brak w tym zakresie standaryzacji oraz ogólnopolskich wytycznych co do lokalizacji i zarządzania nim.

Tak Was witamy...
Tzw. “WITACZE” są popularnym elementem krajobrazu drogowego.Niestety najczęściej są to zaniedbane pozostałości z dawnych lat, bądź elementy wykonane tanio i niedbale, nierzadko przesycone reklamami lokalnych przedsiębiorstw.Obiekty takie szpecą najbliższe otoczenie, zatracając swój podstawowy informacyjno-powitalny charakter.

W ramach Programu opracowane zostaną standardy, czy też wytyczne, którymi powinny charakteryzować się takie elementy (m.in. nawiązaniem do danego regionu, miasta, estetyką).

Zadania do realizacji w ramach komponentu

 • audyt jakości istniejącego oznakowania
 • opracowanie rekomendacji dotyczących potrzeb w zakresie znakowania (znaki drogowe i witacze)
 • określenie zasad współpracy między zarządcami dróg, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze turystyki
 • wykonanie projektów organizacji ruchu dla poszczególnych znaków
 • wykonanie oznakowania
 • monitoring funkcjonalności

Liderem Programu POLSKA PO DRODZE jest:    
realizacja serwisu: mgdesign.pl